ECIVIL ofereix un servei integral des de la fase inicial de les propostes i valoració d’idees, continuant pel disseny i el projecte tècnic de l’obra, i fins a la fase d’execució material del projecte i el posterior pla de manteniment de l’obra executada o llibre de l’edifici.

Serveis que ofereix ECIVIL:

  Oficina tècnica:

  Estudis i Projectes
 • urbanització residencial i industrial
 • actuacions urbanes
 • infraestructures
 • edificació industrial
 • Col·laboracions puntuals
 • càlcul d’estructures singulars
 • càlcul de fonamentacions
 • instal·lacions
 • elaboració d’amidaments i pressupost
 • estudis de Seguretat i Salut i plans de control de qualitat
 • estudi del compliment de normatives de seguretat en cas d’incendi.
 • gestió de llicències amb ajuntaments.
 • auditories de projectes

  Construcció i obra:

 • direccions d’obres d’urbanització residencial i industrial
 • direccions d’obres d’actuacions urbanes
 • direccions d’obres d’infraestructures
 • direccions d’ obra d’edificació industrial.
 • assistències tècniques a la direcció d’obra